I. Informacje ogólne 

 

1.Właścicielem sklepu internetowego "Happy Binko" jest firma Happy Binko - Mariusz Komar, z siedzibą w Jeziora 55c, 05-652 Pniewy, NIP: 5341251786
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
www.happybinko.pl 

3. Zamówienia są realizowane na terenie Polski i Europy.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Produktów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego pod adresem: www.happybinko.pl
6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
8. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
10. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
11. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 
12. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.


 

II. Płatność i dostawa


1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną Happy Binko - Mariusz Komar co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów. 
5.Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.happybinko.pl podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy naliczane są oddzielnie do ceny Produktu.

7. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. 

8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. 

9. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:
- przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek firmy Happy Binko - Mariusz Komar w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel konta: Happy Binko - Mariusz Komar 
Nazwa banku: Pekao SA 
Numer konta: 57 1240 5660 1111 0010 6785 4139

Jeziora 55c, 05-652 Jeziora

- za pośrednictwem Dotpay przed dostawą Zamówienia


10.Przesyłki z zamówionymi Produktami wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną. 
11.Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym (
sklep@happybinko.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt”). 

12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. 

13. Produkt zostanie wysłany do 10 dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na konto Sprzedającego, chyba że w opisie Produktu podany będzie inny czas realizacji zamówienia. Staramy się, żeby czas realizacji był jak najkrótszy i zazwyczaj wynosi ok. 5 dni roboczych.

14. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest m.in. od dostępności Produktu
Termin wskazany w punkcie trzynastym może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
15. Koszt wysyłki Produktu ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt. Wartość kosztów wysyłki Produktu do Klienta uzależniona jest od formy dostawy (transportu), jaką świadomie Klient wybrał w procesie składania zamówienia. Koszty usługi transportowej są zawsze wyraźnie wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia. Wartość kosztów dostawy podana jest jako wartość brutto w PLN.

16.  Na płatność czekamy przez 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie 7 dni nie odnotujemy płatności na koncie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 
17. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
19. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.


 

III. Warunki zwrotu i reklamacje

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Happy Binko - Mariusz Komar, Jeziora 55c, 05-652 Pniewy 
3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktu przez przewoźnika.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 
6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży na adres :
Happy Binko - Mariusz Komar, Jeziora 55c, 05-652 Pniewy

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W celu wyrażenia chęci zwrotu produktu, Klient powinien wypełnić dostępny na stronie Sklepu
www.happybinko.pl, formularz zwrotu produktu. Brak wypełnionego formularza zwrotu i paragonu uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu.
9. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmince, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.
 
10. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego. 
11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowy

12. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
14. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
15. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Produktu niż zamawiany.
16. W przypadku skorzystania z tego prawa należy pisemnie zgłosić reklamację oraz odesłać wraz z reklamowanym produktem oraz dowodem zakupu.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
19. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

20.Sprzedający nie odpowiada za towary zaginione lub zniszczone w trakcie przesyłki.

21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.

22. Staramy się, aby zdjęcia Produktów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sprzedający nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta i nie stanowi to podstaw do reklamacji.


 

IV. Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
 
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
7. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2015 r.